fa Members - انتشارات سیاوشان

Members

Meet Our Team!


اکرم ایرانشاهی هستم،  زاده اردیبهشت ۱۳۵۷ نهاوند؛ شهر کوچکی در همدان.  تا دبیرستان همان‌جا بودم و پس از آن در دانشگاه تهران پذیرفته شدم و رفتم تا جهان دیگری را ببینم؛ جهان فلسفه.

اما ادبیات را از یاد نبردم، او بود که دید مرا به هستی باز کرد. بنابراین در پی‌‌اش رفتم. پس از کارشناسی ارشد فلسفه کفش و کلاه کردم و به…